วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น.
นายชาย คงแก้ว สหกรณ์จังหวัดตรัง
ได้มอบหมายให้ นางสาวอุไรรัตน์
พรหมหนู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมในพิธีเปิดป้าย #โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตรัง จำกัด โดยมี นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี