วันที่ 5 มกราคม 2561
นางสาวพิมลรัตน์ เชาวน์วุฒิกุล
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และคณะ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 28


สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอห้วยยอด จำกัด
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมี นายสมเกียรติ ดวงมณี
นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานเปิดการประชุมฯ
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด