วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
นายชาย คงแก้ว สหกรณ์จังหวัดตรัง
มอบหมายให้ นางฐิตารีย์ เสียมไหม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อน
โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ระดับอำเภอ


ซึ่งเป็นการประชุมหาแนวทางการดำเนินการแบบบูรณาการ
เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับพื้นที่และเกิดประโยชน์ในการดำเนินงาน
โครงการอย่างถูกต้องโดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง