วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
นางฐิตารีย์ เสียมไหม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
และนางสาวกิตธิมนต์ ศรีสัญจร
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2561


สหกรณ์ออมทรัพย์กว้างไพศาล จำกัด
ณ ห้องประชุมใหญ่ปุ้มปุ้ย
ซึ่งผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี
2561 มีกำไร 4.1 ล้านบาท