วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
นายสิทธิรักษ์ สมาธิ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
และนายยุทธรัตน์ ช่วยนะ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ความเข้มแข็งและแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์


ตามโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
กิจกรรม : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ
เพื่อเสริมสร้างสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอำเภอให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาล
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด