วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
นายชาย คงแก้ว สหกรณ์จังหวัดตรัง
ได้มอบหมายให้นางสาวสุมาลี มาสุวรรณ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจปัจจัย
โครงสร้างพื้นฐาน


และแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรผู้ใช้ประโยชน์จากที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนบ้าหวี
อำเภอหาดสำราญ
จังหวัดตรัง ภายใต้โครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 1/2562 
โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดตรัง เพื่อเข้าร่วมหาแนวทางและติดตาม
การปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี