วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
นายเสกสรรค์ กาฬษร
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
2
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ของสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด  
ณ ห้องประชุมศรีปะเหลียน ตำบลบ้านนา
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  

เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2561 รวมทั้งเพื่อพิจารณาขออนุมัติแผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ของสหกรณ์ฯ ต่อไป