เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
นายชาย   คงแก้ว
สหกรณ์จังหวัดตรัง มอบหมายให้
นางสาวณนงปรัชญ์ อร่ามศักดิ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ร่วมลงพื้นที่ในการติดตามงานของ
นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 , 6

พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ติดตามการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU)     
ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงตรัง (PIPO) และตรวจติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจเรือ (การตรวจเรือและลูกเรือ)
ณ ท่าเรือแพปลา อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง