วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
นางสาวอุไรรัตน์ พรหมหนู
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
3

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดประชุมโครงการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรในสหกรณ์ กิจกรรม อบรมการรวบรวมน้ำยางสด
ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรรัษฎา จำกัด รุ่นที่
3 จำนวน 50 คน ณ วัดคีรีรัตนาราม ม.14 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนให้สหกรณ์ได้เข้ามาดูแลสมาชิกตั้งแต่เริ่มต้นการปลูก การเก็บเกี่ยว การรวบรวมผลผลิต
การแปรรูปไปจนถึงการตลาด ผลักดันให้สหกรณ์ระดับอำเภอเป็นองค์กรหลักทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นที่พึ่งของสมาชิก
และชุมชนอย่างยั่งยืน โดยนายพิสิษฐ์ จันทร์เจริญ วิทยากรจากการยางแห่งประเทศไทย สาขาห้วยยอด ให้ความรู้เรื่อง
การจัดการสวนยางคุณภาพ การกรีดยางที่ถูกวิธี เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำยางมาก และไม่ทำให้ต้นยางบอบช้ำเสียหาย