วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
นายชาย คงแก้ว สหกรณ์จังหวัดตรัง
มอบหมายให้ นายมีศักดิ์ พัวเจริญเกียรติ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมคณะ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งไทรทอง จำกัด ณอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งไทรทอง ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2562 รวมทั้งเพื่อพิจารณาขออนุมัติแผน
การดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
ของสหกรณ์ฯ ในพิธีเปิดการประชุมสหกรณ์ฯ ได้มอบเงินฌาปนกิจ
ช่วยเหลือแก่ทายาทสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน 2 ราย และในการดำเนินงาน
ปีนี้สหกรณ์สามารถจ่ายเงินปันผลตามหุ้นกลับคืนสู่สมาชิกผู้เป็นเจ้าของได้
ในอัตราร้อยละ 10 จ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการขายยางกลับคืนสมาชิก
ที่ขายยางกับสหกรณ์กิโลกรัม ละ 1.20 บาท จากผลกำไรสุทธิ 1.17 ล้านบาทเศษ 
ส่งผลให้ที่ประชุมในวันนี้มีสมาชิกมาร่วมประชุมอย่างชื่นมื่นทั่วกัน