วันที่ 7 มิถุนายน 2562
นายชาย  คงแก้ว สหกรณ์จังหวัดตรัง
พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 

ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  ขบวนการสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17  จังหวัดสงขลา
จัดงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562  ณ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  โดยมี นายลือชัย  เจริญทรัพย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการสหกรณ์  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 
การแข่งขันเล่านิทาน การแข่งขันตอบปัญหา