วันที่ 13 สิงหาคม 2562
นายชาย คงแก้ว
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ ขาวคง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการและคณะ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จำกัด เพื่อรับ
ทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี  2562 รวมทั้งเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ฯ​ ประจำปี 2563 โดยสหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า
23 ล้านบาทเศษ
สมาชิกสหกรณ์จำนวน 538  คน มีการจัดสรรเงินปันผลจากทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น
ที่ทำการสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จำกัด   อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง