วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562
นายชาย คงแก้ว
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
นำโดยนางสาวสุมาลี มาสุวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ นายเสกสรรค์   กาฬษร
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส นายอรุณ พวงพวา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
และนายยุทธรัตน์ ช่วยนะ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ ระยะที่
2 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กรรมการ ฝ่ายจัดการประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และสมาชิกของสหกรณ์
เพื่อให้คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดกระบวนการทำงาน
แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้สหกรณ์สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ และมีแผนป้องกันมิให้เกิดหนี้ค้างชำระซ้ำ