วันที่ 20 สิงหาคม 2562
นายชาย  คงแก้ว 
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้ นายมีศักดิ์  พัวเจริญเกียรติ   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไร่ควน จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ  ตำบลสุโสะ  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน
ในรอบปีบัญชี 2562  รวมทั้งเพื่อพิจารณาขออนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของสหกรณ์ฯ  ต่อไป