วันที่ 20 สิงหาคม 2562
นายชาย คงแก้ว
สหกรณ์จังหวัดตรัง


มอบหมายให้ นายสงบ เย็นใจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 นางสาวพิมลรัตน์ เชาวน์วุฒิกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการและคณะ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 สหกรณ์กองทุนสวนยางปากคม จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2562
รวมทั้งเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ฯ​ ประจำปี 2563 และพิจารณาแผนฟื้นฟูและพัฒนา
การดำเนินงานของสหกรณ์ โดยสหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 7 ล้านบาทเศษ   สมาชิกสหกรณ์จำนวน 255   คน
ณ ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง