วันที่ 11 กันยายน 2562​
นายชาย​ คงแก้ว​
สหกรณ์จังหวัด
ตรัง

เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562​ และมอบหมาย
ให้​ นายสงบ​ เย็นใจ​ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์​ 3​ ร่วมกับ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์​ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์​
ระยะที่​ 2​ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตร
ประจำปีงบประมาณ​
พ.ศ.
2562​ ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จำกัด ได้รับเกียรติจากนายสมนึก​ คำประไพ​
ตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการหนี้​ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร​ ให้ความรู้เรื่อง​"การบริหารจัดการหนี้"
และนางเสริมสุข​ พานิช
กรณ์​ ตำแหน่ง​ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ​ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง​ ให้ความรู้เรื่อง
​"การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้​ และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ" พร้อมกับทีมปฏิบัติการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรังร่วมกับ
ผู้แทนของสหกรณ์​ ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร​ ฝ่ายจัดการ​ และสมาชิกของสหกรณ์​ จำนวน 40 คน ร่วมกันจัดทำแผน
การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิก​ แผนป้องกันการเกิดหนี้ซ้ำ​ และนำเสนอแผนปฏิบัติการจัดการหนี้​ เพื่อให้สหกรณ์
สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระสมาชิกสหกรณ์​ และสามารถลดชำระหนี้ค้างได้​
ต่อไป