วันที่ 17 กันยายน 2562
นายชาย คงแก้ว
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้ นางสาวอุไรรัตน์ พรหมหนู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย
นางสาว
พิมลรัตน์ เชาวน์วุฒิกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
เข้าตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยางตลาดเครือข่ายตลาดกลางนครศรีธรรมราช โดยมีสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองศรีจันทร์ จำกัด
เป็นจุดรวบรวมในวันนี้รวบรวมผลผลิตเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 ได้ประมาณ 24 ตัน จากสหกรณ์เครือข่ายสมาชิกตลาดกลาง
จำนวน 5 สหกรณ์ โดยบริษัทจะเข้ามาประมูลราคา   ณ จุดรวบรวมตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพารา
นครศรีธรรมราช  
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองศรีจันทร์ จำกัด ในวันที่ 18 กันยายน 2562