วันที่ 18 กันยายน 2562
นายชาย คงแก้ว
สหกรณ์จังหวัดตรัง

ได้มอบหมายให้​ นายพงษ์พันธ์ ขาวคง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3​ และคณะ
เข้า
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก
นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอ
รัษฎา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม สหกรณ์มีทุนดำเนินงาน 44 ล้านบาทเศษ
สมาชิกสหกรณ์จำนวน 268 คน​ และเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2562 รวมทั้งเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์
ฯ  ประจำปี 2563 ณ ที่ทำการสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง