วันที่ 20 กันยายน 2562
นายชาย คงแก้ว
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้นายยุทธรัตน์ ช่วยนะ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายหน่วยงานผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (BDSP/SP)
เพื่อร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนแก่ SME และ OTOP
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12/1 ตรัง  ตำบลโคกหล่อ   อำเภอเมือง จังหวัดตรัง