วันที่ 23-24 กันยายน 2562
นายชาย  คงแก้ว 
สหกรณ์​จังหวัด​ตรัง​

มอบหมายให้ นางสาวณนงปรัชญ์ อร่ามศักดิ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิง จุไรรัตน์  ชัยเดช 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและถอดบทเรียนการ
พัฒนาคลัสเตอร์สินค้าประมงระดับภาคใต้
เพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาองค์กรและแผนพัฒนา
ธุรกิจคลัสเตอร์ระดับภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2562  ณ โรงแรมวัฒนา
ปาร์ค
  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์
ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าประมง จังหวัดปัตตานี สุราษฎร์ธานี ตรัง  และนครศรีธรรมราช