วันที 24 กันยายน 2562
นายชาย
คงแก้ว
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้ นายมีศักดิ์ พัวเจริญเกียรติ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวจิราภรณ์ อรรถชัยยะ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์บริการครูอำเภอย่านตาขาว จำกัด ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2562 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
รวมทั้งเพื่อพิจารณาขออนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563