เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562
นายชาย คงแก้ว
สหกรณ์จังหวัดตรัง

นำคณะลงพื้นที่ สกย.บ้านคลองโตนพัฒนา จำกัด อำเภอวังวิเศษ เพื่อให้ความรู้และข้อแนะนำการทำยางคอมปาวด์ แก่กรรมการ
และเจ้าหน้าที่ขอสหกรณ์ จากการที่ สกย.บ้านคลองโตน จำกัด มีรายการสั่งผลิตตุ๊กตาซักผ้าพะยูน จากภาคส่วนต่างๆ
ตามกระแสพะยูนมาเรียมที่พึ่งตายลง สหกรณ์จังหวัด   ได้สอบถามและติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด พบว่าในขั้นตอนการผลิต
ยังต้องนำยางแผ่นรมควันของสหกรณ์ไปจ้างทำยางคอมปาวด์ในอัตรากิโลกรัมละ
10 บาท ซึ่งเป็นการเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต้องเสีย
หากได้รับองค์ความรู้ ในการนี้ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ เรืองพุทธ ผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปยางจากชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ให้ความรู้และสาธิตการผลิตยางคอมปาวด์ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนผลิตเป็นตุ๊กตา ซักผ้าพะยูน สร้างความประทับใจ
และความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่าย คาดว่าหลังจากสหกรณ์ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำยางคอมปาวด์ จะสามารถลดรายจ่าย
และเพิ่มรายได้ให้กับสหกรณ์