วันที่ 8 ตุลาคม 2562 
นายชาย  คงแก้ว
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและบริหารการจัดการสหกรณ์
และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 นำโดย นาย
จรวย ภูมิชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนเกาะสุกร อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 การประชุมใหญ่ครั้งนี้
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562