วันที่ 9 ตุลาคม 2562
นายชาย คงแก้ว
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ ชูตรัง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกโครงการไข่เค็มสมุนไพรจากเป็ด ไก่ อินทรีย์
ภายใต้โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรรูปแบบประชารัฐ 
กิจกรรม:พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ
สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จำกัด
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่สมาชิก สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตร
สมาชิกมีช่องทางการจำหน่าย
เพิ่มขึ้น  ส่งผลให้สมาชิกกินดีอยู่ดี มีรายได้เพียงพอ และส่งชำระหนี้ได้ภายในกำหนด โดยได้รับเกียรติจาก
อาจารย์บุญช่วย แซ่ตั้ง วิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง ถ่ายทอดความรู้และวิธีการทำไข่เค็มเสริมรสชาติและกลิ่นจากสมุนไพรพื้นบ้าน
อาทิเช่น ใบเตย ตะไคร้ ใบทำมัง และ
กาแฟ เป็นต้น   มีสมาชิกเข้าร่วมอบรมและทดลองทำไข่เค็ม จำนวน 30 ราย