วันที่ 22 ตุลาคม 2562
นายชาย คงแก้ว
สหกรณ์จังหวัด
ตรัง

มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ขาวคง​ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จำกัด
​ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี
รวมทั้งพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง