วันที่ 29 ตุลาคม 2562
นายชาย คงแก้ว
สหกรณ์จังหวัดตรัง

เป็นประธานการประชุมข้าราชการ​และพนักงานราชการผู้รับผิดชอบงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์​ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของสำนักงานฯผ่านสื่อด้านต่างๆ
ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ​งานแต่ละด้าน​ หลักเกณฑ์​ วิธีการปฏิบัติ​ ตลอดจนการประเมินและรายงานผล
เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง