วันที่ 30 ตุลาคม 2562
นายลือชัย  เจริญทรัพย์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด ซึ่งผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ซึ่งผ่านการประเมินจากคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับจังหวัด และระดับกรม ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง