วันที่ 6​ พฤศจิกายน 2562
นายชาย คงแก้ว
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์​ ขาวคง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ​ และคณะ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์​ ร.15​ พัน.4​ จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่
30​ กันยายน 2562 โดยสหกรณ์ฯ ได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 3,444,547.62 บาท
จ่ายเงินปันผลตามหุ้น ในอัตราร้อยละ
5.64 ของทุนเรือนหุ้น จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกตามส่วนธุรกิจร้อยละ 8 ตลอดถึงจัดสรร
เป็นทุนต่างๆ รวมทั้งเพื่อพิจารณา ขออนุมัติแผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2563 ของสหกรณ์​
ณ​ อาคารสโมสร​ กองพันทหารราบที่​
4​ กรมทหารราบที่​15​ อำเภอห้วยยอด​ จังหวัดตรัง