วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
นายชาย คงแก้ว
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้ คณะทำงานแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด
ประกอบด้วย บุคลากรสังกัดกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จัดโครงการประชุม
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด  
ครั้งที่ 1 เป้าหมายสมาชิกกลุ่มที่ 2 และ 3 ณ ห้องประชุมสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด
ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เพื่อจัดเวทีให้มีการพบปะกันระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก
จะได้มีการส่งต่อข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบโดยตรง สามารถสร้างความเข้าใจแก่สมาชิก
ให้มีความเชื่อมั่น และมีความศรัทธาในสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกเข้ามาส่วนร่วมในการทำธุรกิจกับสหกรณ์
เพิ่มขึ้นในโอกาสต่อไป.