วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
นายชาย คงแก้ว
สหกรณ์จังหวัดตรัง 

มอบหมายให้คณะทำงานแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด   เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์
เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด   ครั้งที่
3 เป้าหมายสมาชิกกลุ่มที่ 4 และ กลุ่มที่ 5
ณ ห้องประชุมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านไสใหญ่ ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โดยจัดเวทีให้มีการพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก เป็นการส่งต่อข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบโดยตรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และศรัทธาต่อสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกเข้ามาส่วนร่วมในการทำธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มขึ้นในโอกาสต่อไป