วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
นายชาย คงแก้ว
สหกรณ์จังหวัดตรัง

พร้อมด้วย นางสาวอุไรรัตน์ พรหมหนู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และตัวแทนคณะกรรมการฝ่ายจัดการ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด เข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตน้ำมัน
B100 โดยวิทยากร นายอธิราษฎร์ ดำดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านปาล์มน้ำมัน และเข้าเยี่ยมชมกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและการกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ของ
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายวิทยา คงปาน นายอุดม เอียดอ่อน นายจรูญ แก้วผอม
รองประธานกรรมการ คนที่
1,2,3 และนายบุญเทิง ปากลาว ผู้จัดการสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ
ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่