kd 96 จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์
           - แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
             - สดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
- แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์
- แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์

kd 96ทำเนียบสหกรณ์


kd 96หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
- แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
 - แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์

  - กราฟจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านการจัดมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์
 - กราฟจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านการจัดมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์


kd 96ธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภท
 - แสดงข้อมูลสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน
- แสดงข้อมูลกราฟ แสดงจำนวนสหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์kd 96การมีส่วนร่วมของสมาชิก
- แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้านแยกตามประเภทสหกรณ์
 - แสดงข้อมูลกราฟข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจแต่ละด้านแยกตามประเภทสหกรณ์   kd 96สินค้าและบริการหลัก
 - แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์
 - แสดงข้อมูลกราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์kd 96สถานะภาพทางการเงิน
- แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์

- แสดงข้อมูลกราฟ แสดงสถานทางการเงินรมของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ แยกตามประเภท


kd 96อุปกรณ์การตลาด

 

 

kd 96ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์

 - แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด 

- แสดงข้อมูลกราฟ แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด