157จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก
      -สดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
     -แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
  - แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
     -แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

157ทำเนียบกลุ่มเกษตรก

157หลักเกณฑ์ชี้วัดเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และ ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

  -สดงหลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
     -แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
  - แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรโดยระบุเป็นรายข้อ
    - แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
- แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานโดยแยกเป็นรายข้อ157ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท
 - แสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการประกอบธุนกิจในแต่ละด้าน
     -แสดงข้อมูลกราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้านแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร


157สินค้าและบริการหลัก

157สถานะภาพทางการเงิน