E-mail

email


ข่าวกิจกรรมสำนักงาน >>
 

แผน/ผล/งบประมาณ

แผน/ผล/งบประมาณ

*** แผนงาน งบประมาณ ปี 62
แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)
ผลผลิต  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์  (4,889,700.- บาท)
      -  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

แผนงาน  พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมรอง   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                    (พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)  
                     - งบดำเนินงาน  (2,631,800) 
กิจกรรมย่อย   งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
            
กิจกรรมรอง   - รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง "ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง" (ทดแทนของเดิม)

กิจกรรมรอง   พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป
                      - ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562"

โครงการ  พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562
กิจกรรมรอง  การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร 

กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรม  1. สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งทุนในการผลิตและการตลาด

กิจกรรมหลัก  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมรอง   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
      - รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนยุทธศาสตร์  สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตร (คทช.)
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

โครงการ  ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก   พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตชด.)
กิจกรรมรอง  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 

แผน/ผล/งบประมาณทั้งหมด>>