E-mail

email


ข่าวกิจกรรมสำนักงาน >>
 

ความรู้สหกรณ์

ความรู้สหกรณ์

กำเนิดสหกรณ์                                        ประวัติสหกรณ์ในประเทศไทย                                             

สหกรณ์คืออะไร                                      หลักการสหกรณ์
วิธีการสหกรณ์                                        คุณค่าสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์                                      อุดมการณ์สหกรณ์
การจัดตั้งสหกรณ์                                    * กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
นิทาน Animation ปลูกฝังค่านิยมสหกรณ์   
   * ประวัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์                 
ขั้นตอนหลักเกณฑ์เงิน กพส                       * ขั้นตอนการพิจารณาคำขอกู้เงิน กพส            
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์                      *กระบวนการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐาน
*แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ (เพื่อยกกระดาษ A4)