PR1

ข่าวประชาสัมพันธ์

if 4 41692ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ของสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด (คลิกดูรายละเอียด ) 22/02/61
if 4 41692ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ (คลิกดูรายละเอียด ) 24/11/60

if 4 41692ประชาสัมพันธ์การจัดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ณ ตลาด อ.ต.ก. ประจำ 2561 (คลิกดูรายละเอียด ส่วนที่1 ส่วนที่ 2) 19/10/60

PR

วิดิโอข่าวกิจกรรม

IMG28 7 60
สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

IMG2 8 60
สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จำกัด จังหวัดตราด
สร้างโอกาส สร้างความมั่นคงแก่สมาชิก
วันที่ 2 สิงหาคม 2560
IMG8 8 60
จ.ตราด ตั้งจุดช่วยขายลำไยคุณภาพ
วันที่ 8 สิงหาคม 2560

 

 

 

Program