banner info                  

ข่าวประชาสัมพันธ์

DoubleChevronRight 24ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดร 2-6 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อุดรธานี

DoubleChevronRight 24ขอเชิญชวนพี่น้องในขบวนการสหกรณ์ร่วมบริจาคเงิน เพื่อส่งไปช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นที่ประสบภัยน้ำท่วม

DoubleChevronRight 24โครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์ รางวัลพระราชทานประจำปี 2561

DoubleChevronRight 24กรมส่งเสริมสหกรณ์ชี้แจงขั้นตอนการของบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืน
DoubleChevronRight 24ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม ร่วมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 125 ปี 
DoubleChevronRight 24คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
DoubleChevronRight 24ประกาศนโยบายฯ แผนการขับเคลื่อนฯ และตัวอย่างหลักสูตรการเรียนการสอนฯ การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน CPU Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์
DoubleChevronRight 24ขยายเวลารับสมัครโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561
DoubleChevronRight 24งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
DoubleChevronRight 24แผนเตรียมความพร้อม เพื่่อลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านการเกษตร ปี 2560    
DoubleChevronRight 24กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ รางวัลพระราชทานประจำปี 2560 

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

action2


system

 a2 a13a5

  a4 a9a11

 a6 a8 a7

a10 tab system incpd 1

udonreport

banner 2

  1496921333 hand rightข้อมูลกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1496921333 hand rightข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์
  bullet goข้อมูลรายงานการเงินระดับกรม bullet goข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
  bullet goสารสหกรณ์ bullet goข่าวเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
  bullet goแผนพัฒนาด้านการสหกรณ์ bullet goกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
  bullet goยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กสส. 5 ปี    bullet goประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  bullet goการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน bullet goTHAI ASEAN COOP
  bullet goคำรับรองปฏิบัติราชการ bullet go ทำเนียบสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
  bullet goรายงานประจำปีกรมส่งเสริมสหกรณ์  1496921333 hand rightเกี่ยวกับ พรบ. กฎหมายต่างๆ
  bullet goการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์   bullet goพรบ.การยางแห่งประเทศไทย
  bullet goนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ  bullet goรหัสการเงิน ปปง.
  bullet goเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ทั้งระบบ  bullet goพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
    bullet goประกาศคณะฯว่าด้วยราคาสินค้าฯ
    bullet goพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโลฯ

Deplessgft00000hytUnticovered
PicKNOWMbanssBannerNo7
banner 07 KM

farmer baner60


km 

mistion4

 


คำแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
- เบราวเซอร์ที่สามารถใช้งานได้ดี คือ Google Chrome , Mozilla Firefox , Safari , Microsoft Edge จะสามารถแสดงผล
   หน้าเว็บไซต์ได้สมบูรณ์แบบ
- เบราเซอร์ Internet Explorer สามารถใช้งานได้แต่การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์