activity

ข่าวประชาสัมพันธ์

  click03  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
  แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงฯ ตามความมาตรา 33/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

  การรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  ประกาศจังหวัดอุทัยธานี แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ คลิกดูรายละเอียด

    new ประกาศจังหวัดอุทัยธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์  คลิกดูรายละเอียด 

     next สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2562

     next ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อพาเลทวางยางพารา จำนวน 100 อัน

     next ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด  ขอส่งสำเนาประกาศสหกรณ์เรื่องสอบราคาซื้อพาเลทวางยางพารา จำนวน 100 อัน

     next  ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำเเหน่งนิติกร 

     next  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้สรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  download alt 32

     next  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นิติกร  

     next  ประกาศจังหสัดอุทัยธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่ง นิติกร  คลิกดูเพิ่มเติม

     next   ประการศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา 
     next 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

     next  ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิตรวจสอบผู้ที่มีสิทธิตรวจสอบตนเองและบุคคลในครอบครัวผ่านทาง Website 

     next  7 มิถุนายน 2560 "วันสหกรณ์นักเรีย

     next  GPP จังหวัดอุทัยธานี   ปี 2558   ปี 2557

     next  หลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการ

     next  รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน 

     next  สารนายกรัฐมนตรี เรื่อง วันสหกรณ์แห่งชาติ

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป