activity

ข่าวประชาสัมพันธ์

click03  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

     next  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้และความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

     next  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

    nextรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

     next แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ราชการเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งาน)

     next  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

    next  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 

   next  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

   next  แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงฯ ตามความมาตรา 33/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

    next การรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

     next สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2562

     next ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อพาเลทวางยางพารา จำนวน 100 อัน

     next   ประการศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา

     next  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

     next  ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิตรวจสอบผู้ที่มีสิทธิตรวจสอบตนเองและบุคคลในครอบครัวผ่านทาง Website 

    next  7 มิถุนายน 2560 "วันสหกรณ์นักเรีย

     next  GPP จังหวัดอุทัยธานี   ปี 2558   ปี 2557

    next  หลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการ

     next  สารนายกรัฐมนตรี เรื่อง วันสหกรณ์แห่งชาติ

 

 

 

news7 9seb2562.2 

 รายการคนไทยหัวใจเกษตร  เปิดมหกรรม สินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 2562

news30aug2562.222 

      รายการฟาร์มแพรนเนท รมช.มนัญญา

ปั้นอุทัยธานีโมเดล

news 

พิธีมอบใบอนุญาตที่ดินทำกิน อุทัยธานี

news7seb2562.2 

  ช่อง 5 news ข่าวเด่นภาคดึก                 

    เปิดมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 2562

news30aug2562.2 

รมช.เกษตรฯ จัดสรรที่ดินทำกินให้กับชุมชน วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ข่าวดึก #NBT2HD

news7june2562.2 

อุทัยธานี - กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน   ข่าวรอบรั้วภูธร   ช่อง13 สยามไทย

   news21july2562

  รายการกรีนฟาร์มวาไรตี้ งานเด่นจาก        สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด อุทัยธานี

 

  news26feb2562.2

รายการสนามเป้าเล่าข่าว

วันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2562  ช่อง 5

news9feb2562.2

เดินหน้าประเทศไทย ข้าวโพดหลังนา

9 กุมภาพันธ์ 2562 

91019101

VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน 

news5july2560

เทปบันทึกภาพของ สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด  ออกอากาศ ช่อง ไทยรัฐทีวี

   new17july2560

รายการสหกรณ์ก้าวไกลสู่สากล ช่อง 5 เทป ของ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองยายดา  

 

 

 

Down

ฝ่ายบริหารทั่วไป