Home

Home

[29/08/60]วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาด้านการตลาด ในพื้นที่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 และจัดทำข้อตกลงด้านการตลาด(MOU)จับคู่ธุรกิจแปลงใหญ่ระหว่างผู้ประกอบการโรงสี จำนวน 10 แห่ง

[26/08/60] นายสมศักดิ์  ปานดอนไพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  จากสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด 

[24/08/60] เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก

6751869760720