Home

Home

[15/03/61] สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 โดยนายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานอนุกรรมการ 

[27/02/61] เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสฐียรพงศ์  มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561

[22/02/61] สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561