bg New

ข่าวประชาสัมพันธ์

10anidot2a ระกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เหตุทดแทน) ครั้งที่ 2 รายละเอียด 30/05/62 new2221
10anidot2a ระกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เหตุทดแทน) รายละเอียด 01/04/62 
10anidot2a ระกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด 25/12/61 
10anidot2a ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน (นิคมสหกรณ์ฟากท่า) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือกรายละเอียด25/12/61
10anidot2a ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือกรายละเอียด  25/12/61
10anidot2a  ระกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด 04/12/61 
 10anidot2a ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน (นิคมสหกรณ์ฟากท่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด 04/12/61 
10anidot2a  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด 04/12/61 
10anidot2a ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  จำนวนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด  20/11/61 
10anidot2a ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน นิคมสหกรณ์ฟากท่า รายละเอียด  20/11/61 
10anidot2a ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์   จำนวน 1 คัน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด 20/11/61 
10anidot2a ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2662 (คอมพิวเตอร์) รายละเอียด  29/10/61 
10anidot2a ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รถยนต์) รายละเอียด  17/10/61 
   อ่านต่อ...

 

bg New1 copy