preset1

ข่าวประชาสัมพันธ์

* ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
* กฏกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 ดาวน์โหลด
* โปรแกรมการคำนวนการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ดาวน์โหลด
* (ฝบท.) แบบบันทึกขอส่งใบเบิกค่าใช้จ่ายฯ รายละเอียด
* แนวทางการใช้เครื่องหมายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ดาวน์โหลด

 

 

preset2