Untitled 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ประกาศมูลนิธิเกษตราธิการ

 ประชาสัมพันธ์สำรวจความต้องการเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ)

 ประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์

โครงการงบฟื้นฟู 4 แสนล้าน 

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 แบบรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสหกรณ์ที่รับจดทะเบียนวัตถุประสงค์และขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท พ.ศ. ....

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ. 2561

 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ  เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (ครั้งที่ 2)

 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ  เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ  เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

 การประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดอำนาจเจริญ

 สหกรณ์ขอบริจาคเครื่องอบลดความชื้นพร้อมอาคารคลุม

 การชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561

 ประกาศชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอำนาจเจริญ จำกัด  เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน

ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เรื่องอัตราร้อยละในการคำนวณที่ได้ใข้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน 

 

 

Untitled 2

 

 

Untitled5