012   345

Untitled 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ปี พ.ศ.2564

 ประชาสัมพันธ์การอบรม ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบสื่อสารแบบสองทาง (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

 ประชาสัมพันธ์ประกาศมูลนิธิเกษตราธิการ

 ประชาสัมพันธ์สำรวจความต้องการเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ)

 ประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์

โครงการงบฟื้นฟู 4 แสนล้าน 

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 แบบรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสหกรณ์ที่รับจดทะเบียนวัตถุประสงค์และขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท พ.ศ. ....

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ. 2561

 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ  เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (ครั้งที่ 2)

 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ  เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ  เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

 การประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดอำนาจเจริญ

 สหกรณ์ขอบริจาคเครื่องอบลดความชื้นพร้อมอาคารคลุม

 การชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561

 ประกาศชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอำนาจเจริญ จำกัด  เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน

 

Untitled 2

 

 

Untitled5

Untitled51

 

0909