• infographic5
  • infographic2
  • infographic3
  • infographic4
  • infographic6
  • infographic7
  • infographic8
  • infographic9

 

Untitled 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 การจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่แสง จันดะโชโต 'รุ่น ชนะมาร'

 ประชาสัมพันธ์การขอยืมตัวข้าราชการหรือบุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 

 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แขนงวิชาสหกรณ์

 ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน HACKaTHAILAND Coompetition & Beyond Hackathon

 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน

 การจำหน่ายของบริจาคคงเหลือจากการรับบริจาควันรวมน้ำใจให้กาชาดประจำปีงบประมาณ 2565

 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมบริจาคกิจกรรม “สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ ๑๐

 การเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ของการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

 ขอความอนุเคราะห์ติดประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์โครงการสนับานุนทุนการศึกษาบุตร - หลานของสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา 2565

 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ปี พ.ศ.2564

 ประชาสัมพันธ์การอบรม ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบสื่อสารแบบสองทาง (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

 ประชาสัมพันธ์ประกาศมูลนิธิเกษตราธิการ

 ประชาสัมพันธ์สำรวจความต้องการเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ)

 ประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

Untitled 2

 

 

Untitled5

สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทีวี

101                                                           789   900

 นิคมสหกรณ์พนา ผลักดันสมาชิกฯทำเกษตรอินทรีย์                                                                                                                                                    

   โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรครบวงจร แก้หนี้ แก้จน ให้กับเกษตรกรสมาชิก                                                                                                                                  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี     สกินจังหวัดอำนาจเจริญ                                                                                                                               
 901              903               
รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปล่อยขบวนรถพ่นยาฆ่าเชื้อ ที่จังหวัดอำนาจเจริญ   จังหวัดอำนาจเจริญเจริญป้องกันลัมปีสกิน                                                                                                

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อยอดอาชีพเกษตรกรให้ยั่งยืน