ลำดับที่                                                                                คู่มือ
           1 การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ 
          2 การขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์ 
          3 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
         4 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
         5 การรับจดทะเบียนสหกรณ์ 
         6 การเลือกตั้งผู้ชำระบัญชี 
         7 การนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของสถาบันอื่น 
         8 รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 
         9 รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ 
        10 รับจดทะเบียนควบสหกรณ์ 
        11 รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจากสหกรณ์เดิม 
        12 การกำหนดวงเงินดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร 
        13 การขอความเห็นชอบควบกลุ่มเกษตรกร 
        14 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากจากสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรอื่น 
        15 การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 
        16 การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ากัน 
       17  การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร 
       18 การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์กรณีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 
       19 การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ กรณีวงเกินเกิน 5 ล้านบาท 
       20 การอนุมัติให้เงินกู้เงินทุนอื่นแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
       21 การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้ามาทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) 
       22  การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) 
       23 การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ 
       24 การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตสหกรณ์ (การลงนามในสัญญา)
       25 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในเขตนิคมสหกรณ์