อัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

  
กลุ่มงาน/ฝ่าย/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
สหกรณ์จังหวัด 1 - -
ฝ่ายบริหารทั่วไป 2 - 4
กลุ่มจัดตั้งส่งเสริมและสหกรณ์ 3 - -
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 3 - 1
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 2 - 1
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 2 - 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 3 - 3
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 2 1 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 2 - 3
นิคมสหกรณ์พนา 2 2 1
รวม 22 3 17