แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก
แผนงานพื้นฐาน (Function)
 แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
        - กิจกรรมรอง พนักงานราชการ
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 แผนงานรองส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
 ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์
        - กิจกรรมรอง มหกรรมสินค้าสหกรณ์
กิจกรรมหลัก ให้การช่วยเหลือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก กรณีประสบภัยธรรมชาติ
        - กิจกรรมรอง อุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก กรณีประสบภัยธรรมชาติ
กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง
        - กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
        - กิจกรรมรอง สนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
        - กิจกรรมรอง การดูแลบำรุงรักษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
       -โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้ามูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต  2559/60
         - กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
         - กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
        - กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS
        - กิจกรรมรอง กำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์
        - กิจกรรมรอง เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
        - กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
        - กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
        - กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
      - กิจกรรมรอง คณะกรรมการกลางกุ่มเกษตรกร
          - กิจกรรมรอง ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์
แผนงานยุทธศาสตร์ (Agenda)
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
        - กิจกรรมรองส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
        - กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
        - กิจกรรมรอง ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      - กิจกรรมรอง เกษตรทฤษฎีใหม่
      - กิจกรรมรอง ประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร
โครงการตลาดเกษตรกร
กิจกรรมหลัก สนับสนุนตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
        - กิจกรรมรอง ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
        - กิจกรรมรองพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงาน (ปาล์มน้ำมัน)
กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่
        - กิจกรรมรองสนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
        - กิจกรรมรองพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก สนับสนุนธนาคารสินค้าเกษตร
        - กิจกรรมรองธนาคารสินค้าเกษตร
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
        - กิจกรรมรองพัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
      - กิจกรรมรองพัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์(พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ)
      - กิจกรรมรองพัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์(โครงการขับเคลื่อนการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)

      - กิจกรรมรองพัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์   โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

แผนงานบูรณาการ
แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
กิจกรรมหลัก พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
        - กิจกรรมรองพัฒนาระบบทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
        - กิจกรรมรองพัฒนาระบบ e-Commerce สินค้าสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
        - กิจกรรมรองพัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
แผนงาน บูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน  
โครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
        - กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร
        - กิจกรรมรองส่งเสริมบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร