การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 

การจัดการองค์ความรู้ของสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี  2565

ann 154 การเขียนหนังสือราชการ

 

การจัดการองค์ความรู้ของสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี  2564

ann 154 การเสนอขอรางวัลเลิศรัฐ

ann 154 แนวทางส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจในกลุ่มเกษตรก

ann 154 การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเขตนิคมสหกรณ์

 

 การจัดการองค์ความรู้ของสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี  2563

ann 154 ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

ann 154 เทคนิคการเขียนโครงการ

ann 154 การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจากสภาวะขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้นให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

การจัดการองค์ความรู้ของสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี  2562

ann 154 ขั้นตอนการขอล้มละลายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี

ann 154 การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ

ann 154 แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการชั่วคราว 

 

การจัดการองค์ความรู้ของสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี  2560

ann 154 การร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้สหกรร์ที่ชำระบัญชีล้มละลาย

 

 การจัดการองค์ความรู้ของสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี  2559

ann 154 การส่งเสริมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ann 154 การรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วม

ann 154  การแก้ไขข้อบกพร่อง - ด้านธุรกิจเงินรับฝาก