การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 

การจัดการองค์ความรู้ของสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี  2564

ann 154 การเสนอขอรางวัลเลิศรัฐ

ann 154 แนวทางส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจในกลุ่มเกษตรก

ann 154 การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเขตนิคมสหกรณ์

 

 การจัดการองค์ความรู้ของสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี  2563

ann 154 ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

ann 154 เทคนิคการเขียนโครงการ

ann 154 การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจากสภาวะขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้นให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

การจัดการองค์ความรู้ของสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี  2562

ann 154 ขั้นตอนการขอล้มละลายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี

ann 154 การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ

ann 154 แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการชั่วคราว 

 

การจัดการองค์ความรู้ของสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี  2560

ann 154 การร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้สหกรร์ที่ชำระบัญชีล้มละลาย

 

 การจัดการองค์ความรู้ของสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี  2559

ann 154 การส่งเสริมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ann 154 การรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วม

ann 154  การแก้ไขข้อบกพร่อง - ด้านธุรกิจเงินรับฝาก