sdtr
หมวดว่าด้วยการรับฝากเงิน

  bullet01 เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น  ic ใหม่

  bullet01 คำแนะนำการกำหนดระเบียบเงินฝาก

  bullet01 เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน

  bullet01 เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

  bullet01 ประกาศ นทส. เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากประจำ 24 เดือน (ได้รับยกเว้นภาษี)

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินปลอดดอกเบี้ย

หมวดว่าด้วยการให้เงินกู้

  bullet01 ห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน  ic new
(สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท ถือใช้)

  bullet01 เห็นชอบร่างระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(สำหรับสหกรณ์ทุกประเภทยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท)

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(สำหรับสหกรณ์ทุกประเภทยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท)

  bullet01 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

  bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ (สหกรณ์ในภาคเกษตร) update

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก (สหกรณ์นอกภาคเกษตร)  update

  bullet01 ประกาศ เรื่อง กำหนดดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ที่ให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์

  bullet01 ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้หักเงิน

หมวดว่าด้วยการเงินการบัญชี

bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

หมวดว่าด้วยการดำเนินธุรกิจ

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายปุ๋ยให้แก่สมาชิก

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเป็นเงินเชื่อให้สมาชิก

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการรวบรวมและการจำหน่ายยางพาราของสมาชิก

หมวดว่าด้วยเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (อยู่ระหว่างปรับปรุง)

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยคณะอนุกรรมการ

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์

หมวดว่าด้วยทุนสะสมตามข้อบังคับ

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล

หมวดว่าด้วยสวัสดิการ

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

หมวดว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ด

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยกลุ่มสตรี (หรือเยาวชนสหกรณ์)

ระเบียบสำหรับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ Solar Farm

  bullet01 คำแนะนำการกำหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุน

  bullet01 การใช้ทุนเพื่อจัดสวัสดิการสมาชิกและสังคม

  bullet01 การใช้ทุนพัฒนากิจการสหกรณ์

หมวดว่าด้วยสหกรณ์แท็กซี่

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการขอมีบัตรอนุญาตให้ขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์
             - แบบคำขอมีบัตรอนุญาตให้ขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์
             - ทะเบียนการออกบัตรอนุญาตขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนควบคุมรถแท็กซี่ของสหกรณ์
             - ทะเบียนควบคุมรถแท็กซี่ของสหกรณ์

หมวดว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์

  bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์

ประถม

เอกสารเป็นไฟล์ Word คลิ๊ก Download หากต้องการแก้ไขข้อมูล

 bullet01  สหกรณ์การเกษตร 
 bullet01 สหกรณ์กองทุนสวนยาง 
 bullet01 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
 bullet01 สหกรณ์นิคม 
 bullet01 สหกรณ์ประมง 
 bullet01 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 bullet01 สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ 
 bullet01 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
 bullet01 สหกรณ์ร้านค้า 
 bullet01 สหกรณ์บริการ(ทั่วไป) 
 bullet01 สหกรณ์บริการ (เคหสถาน) 
 bullet01 สหกรณ์บริการชุมชนเอื้ออาทร 
 bullet01 สหกรณ์บริการเดินรถ 
 bullet01 สหกรณ์แท็กซี่