0002

 

อัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

นิคมสหกรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
นิคมสหกรณ์พนา 2 1 1
รวม 2 1 1