Action Plan 2565

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                           งานเลขที่  กจน.20     

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                                           

                 กิจกรรมรอง :  ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์