6502.jpg

ชื่อ : นางสาวเพ็ญวรรณ  แสนทวีสุข

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 045-565215

E-mail :  

 

6504.jpg

ชื่อ : นายสิทธิวัฒน์    น้อยวงศ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 045-565215

E-mail : -

 

6503

 

ชื่อ : นายโกมาศ   เสภูมี

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.2

โทรศัพท์ : 045-565215

E-mail :  

 

6501

ชื่อ  : นางสาวพรพิมล   สิมมา

ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์ : 045-565215

E-mail : -