สารสนเทศของสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์ปี 2564

ข้อมูลทั่วไป

แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์และทำเนียบสหกรณ์ภายในจังหวัดอำนาจเจริญ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

• จำนวนสมาชิกสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์

• กราฟ จำนวนสมาชิกสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์

 ทำเนียบสหกรณ์ ปี พ.ศ.2564

 

ธุรกิจในแต่ละด้าน

แสดงข้อมูลธุรกิจของสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์ในแต่ละด้าน (ข้อมูล ณวันที่ 1 มกราคม 2565)

•  ธุรกิจในแต่ละด้านของสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์

•  กราฟ  ธุรกิจในแต่ละด้านของสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์

 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ 

แสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

•  จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์

•  กราฟ  แสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์

 

สินค้าและบริการหลัก

แสดงจำนวนสหกรณ์ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ (ข้อมูล ณวันที่ 1 มกราคม 2565)

•  ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์

•  กราฟ  ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์